Thông tin quy hoạch tổng thể quận 2

Đến năm 2020, Quận 2 sẽ trở thành trung tâm kinh tế tài chính thương mại của Hồ Chí Minh